De kleine wassing / Woedoe

Wist je dat Woedoe de belangrijkste voorwaarde is voor het verrichten van het gebed?

Woedoe, ook wel kleine wassing genoemd, is de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. Met het oog op haar grote verdienste en vitale betekenis, is ze door de Koran zelfs verplicht gesteld. Allah zegt:
“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels.”

Istindja:
Voordat men de Woedoe kan verrichten, moeten de plekken waaruit onreinheid (ontlasting, urine) komt gereinigd worden. Men reinigt zich met de linkerhand en gebruikt hiervoor water. Als blijkt dat er nog druppels urine uit het lichaam komen (nadat men naar de wc is geweest en de nodige plekken gereinigd heeft), moet de istindja herhaald worden, voordat de Woedoe verricht kan worden. Het is geen voorwaarde voor de wassing om je geslachtsdelen (voor- en achterkant) te wassen, omdat het wassen van je geslachtsdelen dient plaats te vinden na het urineren of ontlasten. Dit heeft niets te maken met de kleine wassing.

Wijze van Woedoe:
1. Intentie (Niyyah).
Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De handelingen worden beoordeeld op basis van de intenties.” (al-Boechari en Moeslim). Het is niet toegestaan om de intentie uit te spreken omdat dit niet naar het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) is.
2. Tasmiyyah (het zeggen van “Bismillaah”)1.
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij heeft geen Salaah! Degene die geen woedoe heeft verricht en hij heeft geen woedoe! Degene die (zijn woedoe) niet met het zeggen van bismillah begint.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah).
3. Handen reinigen (dit is een aanbevolen handeling).
Het behoort tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) om de handen driemaal te wassen alvorens te beginnen met de kleine wassing. Reinig ook tussen de vingers.
4. Mond reinigen.
Men neemt een handjevol water in de rechterhand. Vervolgens vult men de mond met een gedeelte van dit water. En dient men zijn mond te spoelen door het water in de mond van de ene naar de andere kant te laten gaan en dan vervolgens uit te spugen. Men dient deze handeling driemaal uit te voeren.
5. Neus reinigen.
Daarna worden driemaal de neusgaten gewassen. Dit doet men door het water naar binnen te snuiven met je rechterhand en vervolgens weer naar buiten te snuiten met je linkerhand. Het is aan te raden dat men overdrijft in het opsnuiven (met kracht opsnuift), behalve als men vast dan dient men niet te overdrijven uit vrees dat het water via de neusholte naar binnen gaat.
6. Gezicht reinigen.
Daarna wordt het gezicht driemaal gewassen. Het gezicht omvat het voorhoofd tot je kin en tot aan je oor. In het geval van een baard: als het haar licht is, dan is het verplicht om het te wassen (inclusief de huid waar het aan groeit). En als het haar dik is en de huid bedekt, mag hij alleen het oppervlak ervan wassen en zijn natte vingers erdoorheen gaan.
7. Armen reinigen.
Daarna worden de armen tot aan de ellebogen driemaal gewassen. Hierbij wordt begonnen met de rechterarm. De arm strekt zich uit van de vingertoppen, inclusief de nagels, tot het onderste deel van de bovenarm. Het is essentieel om alles dat aan de handen zit te verwijderen voordat je ze wast, zoals deeg, modder, verf, enz., waardoor het water de huid niet kan bereiken.
8. Hoofd reinigen.
Daarna wordt eenmaal met de palmen van beide hand het hoofd bevochtigd. Dit moet worden gedaan vanaf het begin van het haar aan de voorzijde tot aan het haar in de nek aan de achterzijde. Vervolgens maakt men dezelfde beweging terug van de nek naar de voorkant.
9. Oren reinigen.
Vervolgens reinigt men de oren driemaal met wat er over is aan vocht (dat van het vegen over het hoofd is gebleven) op de handen. Met de wijsvinger wordt de binnenkant van het oor gereinigd. Hierna wrijft men met de duim één keer, van onder naar boven over de achterkant van het oor.
10. Voeten reinigen.
Tenslotte wast men driemaal de voeten tot aan de enkels. Hierbij wordt ook weer begonnen met de de rechtervoet. Het is ook verplicht de enkels te wassen. Reinig ook tussen de tenen.

De verplichtingen van de Woedoe:
1. Het wassen van het gezicht. Onder het wassen van het gezicht valt ook het spoelen van de mond en het reinigen van de neus.
2. Het wassen van de armen tot en met de ellebogen.
3. Het vegen over het gehele hoofd. Onder het vegen over het hoofd valt ook het reinigen van de oren.
4. Het wassen van de voeten tot en met de enkels.

Dit moet in volgorde worden gedaan. Men wast dus eerst het gezicht, dan de armen, veegt dan het hoofd af, wast vervolgens de voeten, omdat de Profeet (vrede zij met hem) Woedoe’ in deze volgorde deed. Dit moet ook continu worden gedaan, d.w.z. de delen van het lichaam moeten na elkaar worden gewassen zonder langdurige onderbreking tussen het wassen van het ene deel en het volgende. Allah zegt: “O jullie die geloven! Wanneer jullie tot het gebed komen, was dan jullie gezichten en jullie armen tot en met de ellebogen en veeg over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot en met de enkels.” (Soerat al-Maa’idah, ayaah 6).

De aanbevolen handelingen van de woedoe:
1. De Siwaak.
Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Was het niet (voor het feit) dat ik mijn Oemmah te zwaar zou belasten, dan zou ik haar bevelen om tijdens (elke) woedoe de Siwaak te gebruiken.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah).
2. Het wassen van de handen driemaal aan het begin van de Woedoe.
Dit op basis van de eerdere overlevering van cOethmaan waarin hij de woedoe van de Profeet (vrede zij met hem) nadeed. Daarbij waste cOethmaan, in het begin, zijn handen driemaal.
3. Het spoelen van de mond en het reinigen van de neus uit één hand.
Dit op basis van de overlevering van cAbdullah bin Zaid waarin hij de woedoe van de Profeet (vrede zij met hem) uitlegt. Hij zei: “Voorwaar, hij (de Profeet (vrede zij met hem) spoelde zijn mond en reinigde zijn neus uit één hand (met water) en herhaalde dit driemaal.” (Moeslim).
4. Het overdrijven in het spoelen van de mond en het reinigen van de neus voor de niet-vastende.
De Profeet (vrede zij met hem) zei: “En overdrijf in het reinigen van je neus behalve als je vastende bent.” (Sahih Soenan Aboe Daawoed).
5. Het beginnen met rechts.
cAa’ishah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) ervan hield om met rechts te beginnen bij het aantrekken van zijn sandalen, kammen van zijn haren, bij het zichzelf reinigen en bij alle andere zaken. (al-Boekhaarie en Moeslim).
6. Ad-Dalk (het wrijven).
cAbdullah bin Zaid verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) één derde van een Mudd (een kommetje waarvan het volume gelijk is aan de inhoud van twee handen bij elkaar) bracht en daarmee de woedoe verrichtte. En (tijdens de woedoe) wreef hij zijn armen. (Ibn Hoezaymah).
7. Het driemaal wassen.
Dit op basis van de eerdergenoemde overlevering van cOethmaan waarin de Profeet (vrede zij met hem) steeds (bepaalde lichaamsdelen tijdens de woedoe) driemaal waste. Aan ons is ook overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) deze lichaamsdelen (tijdens de woedoe) maar één of twee keer waste. Het is ook aanbevolen om van tijd tot tijd het vegen over het hoofd te herhalen. cOethmaan veegde, tijdens de woedoe, driemaal over zijn hoofd en zei daarna: “Ik zag de Profeet (vrede zij met hem) op deze manier de woedoe verrichten.” (Sahih Soenan Abi Daawoed).
8. Het aanhouden van de voorgeschreven volgorde tijdens de Woedoe.
Dit op basis van de overleveringen van velen die de woedoe van de Profeet (vrede zij met hem) hebben beschreven. Miqdaam bin Macd Jakrib verhaalt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) water bracht, waarna hij (vrede zij met hem) de woedoe verrichtte. Hij waste zijn handen driemaal en zijn gezicht driemaal, vervolgens waste hij zijn armen driemaal, daarna spoelde hij zijn mond en reinigde zijn neus driemaal, vervolgens veegde hij over zijn hoofd en oren…….” (Sahih Soenan Aboe Daawoed).
9. Het zeggen van de smeekbede na de Woedoe.
Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Niemand van jullie verricht de woedoe, voltooit deze en zegt vervolgens: ,,Ashhadoe anna laa ilaha ill-Allah wahdahoe laa sharieka lah wa ashhadoe anna moehammadan cabdoehoe wa rasoelahoe”, of de acht poorten van het Paradijs zullen voor hem geopend worden en hij mag kiezen door welke hij binnentreedt.” (Sahih Soenan Tirmidhi).
Tirmidhi voegde hieraan toe: “Allahoema djcalnie min at-Tawwaabiena wa djcalnie min al-Moetatahhirien.”
Sacied overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie de woedoe verricht en vervolgens “Soebanaka allahoemma wa bihamdika ashhadoe an laa ilaha illa anta astaghfiroeka wa atoeboe ilayk” zegt, dit zal voor hem vastgelegd worden op een witte blad welke veilig bewaard zal worden en niet stuk wordt gemaakt tot aan de Dag des Oordeels.” (Sahih Targhieb wa Tarhieb).
10. Het bidden van twee Rakacah na de Woedoe.
Dit op basis van de eerdere overlevering van cOethmaan waarin hij de woedoe van de Profeet (vrede zij met hem) nadeed. Hij zei: “Ik zag de Profeet (vrede zij met hem) op deze manier de woedoe verrichten en de Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Wie de woedoe op de manier verricht zoals ik het heb gedaan, en daarna twee Rakacah bidt, zonder zich bezig te houden met andere zaken, al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” (al-Boechari en Moeslim).

1Dit is een aanbevolen daad, niet verplicht.